تعداد مقالات: 5178

26

Adsorption of proline amino acid on the surface of fullerene (C20) and boron nitride cage (B12N12): A comprehensive DFT study

Iranian Chemical Communication
دوره 7، Issue 3, pp. 242-351.، مهر و آبان 2019، صفحه 344-351
Roya Ahmadi؛ Mohammad Reza Jalali Sarvestani
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2018.40404.1437

27

A facile and efficient synthesis of Baclofen

Iranian Chemical Communication
دوره 4، Issue 2, pp. 133-235، تابستان 2016، صفحه 142-145
Ali Saberi

28

A Facile and environmental friendly method for C=N bond cleavage of imines using p-toluenesulfonic acid in solid State

Iranian Chemical Communication
دوره 5، Issue 2, pp. 121-236، تابستان 2017، صفحه 147-155
Gholamhassan Imanzadeh؛ Hamideh Vakili

29

Aftershocks investigation of 2010 Dec. and 2011 Jan. Rigan earthquakes in the southern Kerman province, SE Iran

Quarterly Journal of Tethys
دوره 3، شماره 2، تابستان 2015، صفحه 96-113

30

Ag nanoparticle/melamine sulfonic acid supported on silica gel as an efficient catalytic system for synthesis of dihydropyrimidin thiones

Iranian Chemical Communication
دوره 2، Issue 3, pp. 162-231، پاییز 2014، صفحه 180-186
Parya Nasehi؛ Alireza Kiasat؛ Mohammad Kazem Mohammadi

31

A green and eco-friendly method for the synthesis of xanthene derivatives using cellulose sulfuric acid under solvent-free conditions

Iranian Chemical Communication
دوره 4، Issue 3, pp. 236-358، پاییز 2016، صفحه 245-255
Seyyedeh Cobra Azimi؛ Esmayeel Abbaspour-Gilandeh

32

A green synthesis of functionalized thiazol-2(3H)-imine via a three-component tandem reaction in ionic liquid media

Iranian Chemical Communication
دوره 5، Issue 3, pp. 237-363، پاییز 2017، صفحه 262-267
Ashraf Sadat Shahvelayati؛ Leila Hajiaghababaei؛ Akram Panahi Sarmad

33

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر ارتقا و بهبود سبک‌های تصمیم‌گیری در والدین کودکان کم‌توان ذهنی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 10-1
حسین زارع؛ پریسا شیخ بهایی

34

فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 22-11
جواد امانی ساری بگلو؛ نویده جهادی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی

35

بررسی میزان شیوع قلدری و مقایسه پیشرفت تحصیلی، سلامت عمومی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان با رفتاری قلدری و عادی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 32-23
فیروزه سپهریان‌آذر؛ نادر محمدی؛ حسین بلوتک

36

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 45-33
کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی

37

رواسازی و اعتباریابی مقیاس سنجش روابط نوجوانان همسال (APRI) در نوجوانان شهر مشهد

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 61-46
فروزان سادات هاشمی؛ حسین کارشکی؛ یونس طاطاری؛ مجتبی حسینی

38

رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روان‌شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 73-62
خسرو رشید؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ فرشته فتحی

39

تأثیر بازآموزی اسنادی بر نگرش دانش‌آموزان دوره ابتدایی اهواز

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 87-74
خسرو رمضانی

40

A hybrid artificial neural network with particle swarm optimization for estimation of heavy metals of rainwater in the industrial region-a case study

Quarterly Journal of Tethys
دوره 4، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 154-168

41

Alkaline basic dykes in the central part of Sanandaj-Sirjan zone (Iran)

Quarterly Journal of Tethys
دوره 1، شماره 1، بهار 2013، صفحه 41-58

42

Alumina nanoparticles modified carbon paste electrode as a new voltammetric sensor for determination of dopamine

Iranian Chemical Communication
دوره 6، Issue 4, pp. 325-460، زمستان 2018، صفحه 359-368
Roghiyeh Pourghobadi؛ Mohammad Reza Baezzat
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2018.4143

43

A mild and efficient procedure for the synthesis of ethers from various alkyl halides

Iranian Chemical Communication
دوره 1، Issue 1 (pp. 1-82)، زمستان 2013، صفحه 43-50
Mosstafa Kazemia؛ Zahra Noori؛ Homa Kohzadi؛ Mohsen Sayadia؛ Amin Kazemia

44

A mild protocol for the preparation of 2-amino-dihydropyrano[3,2-b] pyran-3-carbonitriles via cobalt nanoparticles-catalyzed multi-component reaction in water

Iranian Chemical Communication
دوره 6، Issue 4, pp. 325-460، زمستان 2018، صفحه 389-401
Sayed Hossein Banitaba
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2018.4164

45

Ammonium nitrate as an efficient and green reagent for the oxidation of alcohols into their corresponding carbonyl compounds in the presence of heteropoly acids

Iranian Chemical Communication
دوره 3، Issue 2, pp. 72-147، تابستان 2015، صفحه 121-131
Vahid Azizkhani؛ Ali Ramazani؛ Sang Woo Joo

46

A Model for Utilizing Social Softwares in Learning Management System of E-Learning

Quarterly Journal of Iranian Distance Education
دوره 1، شماره 4، بهار 2019، صفحه 25-38
Maryam Haghshenas
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/idej.2019.6124

47

A modified Benders Heuristic decomposition algorithm for nonlinear dynamic Facility Location in integrated closed chain problem

سیستم های مختلط و غیر خطی
دوره 1، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 29-46
Arsalan Rahmani؛ Shshrokh Esmaeili

48

Analytical Methods for the Determination of Amikacin in Pharmaceutical Preparations and Biological Fluids: A Review

Biquarterly Iranian Journal of Analytical Chemistry
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 39-55
Muneeba Usmani؛ Sofia Ahmed؛ Muhammad Sheraz؛ Iqbal Ahmad

49

Analyzing the Textbook Concept in Open and Distance Universities Based on the Hybrid Model: Proposing a New Model

Quarterly Journal of Iranian Distance Education
دوره 1، شماره 1، پاییز 2018، صفحه 25-32
Manoosh Mehrabi؛ Bahman Zandi

50

An efficient facile and one-pot synthesis of 2-arylsubstituted benzimidazole derivatives using 1-methyl-3-(2-oxyethyl)-1H-imidazol-3-ium-borate sulfonic acid as a recyclable and highly efficient ionic liquid catalyst at green condition

Iranian Chemical Communication
دوره 7، Issue 2, pp. 125-241، بهار 2019، صفحه 191-199
Sami Sajjadifar؛ Issa Amini؛ Hadi Jabbari؛ Omidali Pouralimardan؛ Mohammad Hossein Fekri؛ Kaushik Pal
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/icc.2018.41600.1465

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.