تعداد مقالات: 4960

4726

نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
دوره 2، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 27-44
رامین حبیبی کلیبر؛ جعفر بهادری خسروشاهی

4727

نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 113-126
فرشید پورشهابی؛ مرضیه اسفندیاری

4728

نقش تولید محصولات باغی در پیوند روستا ـ شهری وتوسعه کالبدی (نمونه موردی: دهستان سولقان، شهرستان تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 4، پیاپی 5، بهار 1396، صفحه 21-38
قدیر فیروزنیا؛ نسرین آذرباد؛ فاطمه هاشمی ارکوینی

4729

نقش جریانات فضایی در فرایند خزش روستایی (lمطالعه موردی: ناحیه سلیمان آباد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 1، شماره 2، بهار 1392، صفحه 9-24
حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ محمد رمضان جورنبیان

4730

نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 62-73
محمدعلی نظری؛ مجتبی سلطان لو؛ سمیه سعیدی دهاقانی؛ سمیرا دمیا؛ نسرین راستگار هاشمی؛ محمدمهدی میرلو

4731

نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 30-44
تورج هاشمی؛ الناز آرین پور؛ نعیمه ماشینچی عباسی

4732

نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 59-66
شکوفه شریعت‌پناه؛ علی مشهدی

4733

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 27-42
کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی

4734

نقش حفاظت از اکوسیستم های طبیعی گیاهی در گسترش فرسایش تشدیدی و هدر رفتن خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز واشان)

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0
مهدی ثقفی

4735

نقش حکمروایی شایسته در ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری از دیدگاه ساکنان،مطالعه موردی: محله باغ فردوس منطقه یک شهر تهران

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 8، شماره 15، بهار 1396، صفحه 97-110
ژیلا سجادی؛ کیومرث یارمرادی؛ رضا کانونی؛ مرتضی حیدری

4736

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 57-68
بهاره عزیزی‌نژاد

4737

نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در دوران ساسانیان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، پاییز 1394، صفحه 180-192
نجم الدین گیلانی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف

4738

نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 85-100
مرضیه مدرسی حجت‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

4739

نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 4 (1393)، بهار 1393، صفحه 18-28
شیدا شریفی ساکی؛ محمدحسین فلاح؛ حسین زارع

4740

نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 16-26
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی

4741

نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-104
فریده کریمی؛ علیرضا عبداله زاده فرد؛ علی شکور

4742

نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-29
سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل نوریان اقدم؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد

4743

نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 59-64
مهران فرج‌اللهی

4744

نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1393، صفحه 10-17
اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی

4745

نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 19-30
الهام کوهی؛ حسین میبودی؛ مصطفی طالشی؛ الهه کوهی

4746

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 30-40
ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ میترا ایرانپور مبارکه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.32330.1203

4747

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 48-55
محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا

4748

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 8، تابستان 1394، صفحه 48-60
هاله حمید پور؛ سید ناهید شتاب بوشهری

4749

نقش رسانه‌های دیداری پدیده‌های غیرملموس جغرافیا بر سطوح یادگیری حیطه شناختی و عاطفی در دانش آموزان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 29-38
فرانک موسوی؛ سودابه رحمانی راد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5600

4750

نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 40-44
رسول نظری؛ حمید قاسمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.