کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 17

1

آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 1-13
محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده

2

بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 21-33
مهدیه صفرزاده؛ رضا فتوت؛ محمد رضا عظیمی؛ احسان محسنی فرد؛ بهنام بخشی

3

بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 69-77
سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت

4

بررسی پروتئین های مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم بهاره

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 31-44
معروف خلیلی؛ محمد رضا نقوی

5

بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 57-68
علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

6

بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط برای صفات مرفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 41-56
حوریه مسعودی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ جبارالت جعفربای

7

بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 13-21
بهاره طایفه-افشاری؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مجتبی وهابزاده

8

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مرتبط با مقاومت به زنگ زرد، سیاه و قهوه‌ای در ارقام گندم در دست معرفی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 49-58
رحیم مهرابی؛ محسن سرهنگی؛ الهام الا حسنی؛ حبیب اله قزوینی؛ فرزاد افشاری

9

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 41-56
فرشاد بختیار؛ عزت الله فرشادفر؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ حبیب الله قزوینی؛ فرزاد افشاری

10

بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 75-85
مریم صادقی؛ رضا حاجی حسینی؛ قاسم عطایی؛ محسن مردی

11

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، مکرر دوم شماره 20، زمستان 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

12

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی
دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

13

جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 15-27
اسرین آغه میری؛ رحیم مهرابی؛ رضا طالبی

14

ردیابی ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 69-83
فرشاد بختیار؛ حبیب اله قزوینی؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ عزت الله فرشاد فر؛ محسن سرهنگی؛ اسمعیل ابراهیمی میمند

15

شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-14
معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی

16

شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 57-58
ملیحه شهرکی؛ عباسعلی امام جمعه؛ براتعلی فاخری؛ بهمن فاضلی نسب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5128

17

مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 71-92
محمدرضا نقوی؛ معروف خلیلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2019.5412Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.