کلیدواژه‌ها = Environmental Education
تعداد مقالات: 32

1

Assessment of teachers' attitude toward environmental education and its relevance to their readiness to educating students (Case (study: Teachers of primary school in Tehran city

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 9-18
شاهو کرمی؛ مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ مصطفی نادری

2

Determination of Appropriate Strategies in the Field of Renewable Energies within Iranian Educational System and Prioritization of Them by Using Fuzzy Preference Programming (FPP) Technique

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 37-52
سمیه عریان؛ جیران امیراصلانی

3

Importance of Environmental Education in the Creation of Environmental Attitude and Behavior on Solid Waste Management

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 79-90
خاطره فیض بخش واقف؛ سید محمد شبیری

4

Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 45-68
حسین آل کجباف؛ مسعود خدیمی؛ عسکر جلالیان؛ محمدیار ارشدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6058

5

آیا نوع مدرسه در آگاهی‌های محیط زیستی دانش‌آموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 11-19
حسین میبودی؛ بابک امیدوار؛ اشرف السادات عنایتی؛ سحر رشیدی

6

ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 87-102
لیلا پرهیزکار؛ کورش فتحی و اجارگاه

7

ارائه مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب روش آموزش محیط‌زیست در مدارس فنی و حرفه‌ای

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 3، بهار 1396، صفحه 53-73
فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ شهریار فرهمند راد

8

ارزیابی روش‌های آموزش محیط ‌زیست بر اساس مدل AHP

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 3، بهار 1395، صفحه 33-44
پونه قائمی؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ بهروز رکرک

9

ارزیابی و آماده‌سازی مربیان مهدکودک‌ها برای آموزش محیط زیست به کودکان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 114-124
سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ احمد ملکی پور؛ عادله سرادی پور

10

آموزش محیط‌زیست و شعر معاصر فارسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 49-62
سیما عباسی؛ زهرا رضایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5602

11

بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 19-30
افسانه زمانی مقدم؛ مهدیه سعیدی

12

بررسی تأثیر آموزش محیط‌زیست بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 25-33
سمیرا سرباز؛ احد ستوده؛ مهدی رحیمی

13

بررسی جایگاه آموزش‌های زیست محیطی در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 30-37
خدیجه علی پور مقدم؛ حوا علی پور مقدم

14

بررسی جایگاه مولفه های اصلی آموزش محیط‌‌‌زیست درکتاب‌های درسی دوره ششم ابتدایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-99
ابراهیم صالح عمران؛ لیلا پرهیزکار؛ خدیجه حاتمی فر

15

بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بابل)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 67-79
صادق صالحی؛ زهرا قائمی اصل

16

بررسی نگرش استفاده از آموزش‌های زیست محیطی در بکارگیری فناوری نانو (مطالعه موردی: مدیران صنعت خودروسازی)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 11-18
فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی

17

تأثیر آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر در ایجاد نگرش و اصلاح ‌فهم دانش‌آموزان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-12
محمد نیرو؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد

18

تحلیل برنامه‌های آموزش زیست محیطی برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در آموزش عالی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 1-10
سید محمد شبیری

19

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

20

تحلیل نقش تحصیلات بر نگرش دبیران مقطع راهنمایی نسبت به معیارهای مرتبط با آموزش محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 31-38
فروزان فرخیان؛ محمد حسین پور؛ آتوسا سلیمانی

21

تحلیل نقش سرمایه گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 79-104
هادی غفاری؛ علی یونسی؛ مجتبی رفیعی

22

تدوین استراتژی‌های توسعه آموزش محیط زیست در مدیریت شهری با ماتریس SWOT

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 3، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 51-66
سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ عادله سرادی پور

23

توسعه سواد آموزی ریاضی از طریق مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 55-65
سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری

24

طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 9-23
بهنام کریمی؛ مریم کیان؛ مجید علی عسگری

25

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش محیط زیست بر اساس مدل ADDIE در پارک جنگلی سرخه حصار

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 7-18
رکسانا موگوئی؛ بابک ابوالقاسم پور؛ مونا علی ابراهیمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.