کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 43

1

ارائه مدل زیر ساخت فنآوری اطلاعات و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 35-51
جواد مرادی چالشتری؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ محمدرضا مرادی؛ محمود جمالی گله

2

ارائۀ الگوی سه لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، پاییز 1394، صفحه 93-107
مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه

3

ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-20
شهرام نظری؛ حیدر حسینی؛ بهناز مرادعلیزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.5054

4

ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 3، بهار 1395، صفحه 11-25
سلمان جعفری؛ جواد آزمون

5

آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تابستان 1396، صفحه 31-46
سید کمال واعظی؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی

6

بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-96
رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

7

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-100
نسرین بیگلری؛ مرضیه پارسااصل؛ حسن بحرالعلوم

8

بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-50
منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

9

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 71-78
سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده

10

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-128

11

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 120-107

12

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-34
حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

13

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و بهسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مجری آموزش از دور

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-19
مظفر شریف زاده؛ ثنا صفری

14

بررسی عوامل مؤثّر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، بهار 1392، صفحه 88-71

15

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-104
حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

16

بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی - شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-22
بهروز درّی نوکورانی؛ مسعود کسایی؛ فرشید فرخی‌زاده

17

بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه صنعتی ارومیه با استفاده از رویکرد EFQM

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-26
رضا جاویدنیا؛ میرتوحید کمالی

18

بررسی وضعیت و رابطۀ بین مدیریت دانش و ابعاد سایبرنتیک در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 41-52
زینب غیوری؛ رویا برادر

19

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی‏گری مدیریت دانش در اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 111-122
رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ لیلا آسایش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.36642.2558

20

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان، کاربرد تحلیل مسیر

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 11-21
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی

21

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تفکر استراتژیک بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 43-52
جواد کریمی؛ شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5115

22

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

23

تبیین قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط با اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور)

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-92
ثنا صفری

24

تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند اشتراک‌گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 19-32
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ رمضان غلامی؛ مسعود بسطامی

25

تحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-96
مریم سلامی؛ امید علی پور؛ جمال حقیرالسادات

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.