کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 30

1

The Role of Faculty Development on Social Capital In Distance Education Context (Case: Payame Noor University)

Quarterly Journal of Iranian Distance Education
دوره 1، شماره 2، پاییز 2018، صفحه 81-94
Sana Safari

2

اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-24
رسول آزادی؛ حسین عیدی

3

اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 62-39
هدی زبیری؛ زهرا کریمی‌موغاری

4

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 20، تابستان 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

5

آموزش عالی و سرمایه اجتماعی

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-77
ابراهیم صالحی عمران

6

اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان استان تهران (با استفاده از تکنیک ژنراتور منابع)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 104-89
رضا نجارزاده؛ مرتضی عزتی؛ محمد سلیمانی

7

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دیدگاه کتابداران: موردپژوهش سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-34
حمید ژیان پور؛ فرامرز سهیلی؛ محمدرضا رضایی

8

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سرمایه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-62
فاطمه باجی؛ زاهد بیگدلی؛ نسیم معمار

9

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی با سرمایةروان‌شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-58
محمد بیغرض؛ ابراهیم علیدوست؛ قدرت الله باقری؛ محسن غفرانی؛ علی صابری

10

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران (کاربردی از مدل روبرت فوآ)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 78-61
زهرا نصراللهی؛ راضیه اسلامی

11

بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 77-98
بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.40618.4846

12

بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 20، پاییز 1394، صفحه 44-31
سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ معصومه سادات سجادی؛ فائزه فروزان؛ فاطمه جهانگرد

13

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 91-106
اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی

14

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 86-75
هیمن یزدانی؛ علی شمس

15

تبیین جامعه‌شناختی حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-24
صادق صالحی؛ حمید اکبری

16

تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور ورزشکاران (با تکیه بر عملکرد تغذیه ای ورزشکاران)

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 75-88
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ حسین محمدی

17

تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 23-33
میترا محمدی؛ محمدامین صیادی؛ میرحسن سیدعامری

18

تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 127-138
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

19

تحلیل و ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلهای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 123-136
محمد سلاورزی‌زاده؛ حجت شیخی؛ زینب شکاری

20

رابطه ی بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-44
مجتبی قاسمی سیانی؛ مرتضی دوستی

21

رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 44-54
جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین

22

رفاه اجتماعی و شکل‌گیری خانواده- کار (نمونه مطالعه شده: کوره‌های آجرپزی)

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-123
غلامرضا غفاری؛ کریم علی کرمی

23

رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول‌گرا و نقش واسط انگیزش درونی (موردمطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 9-20
مهسا توسلی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5598

24

سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 74-57
حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ علمناز نظریان؛ یوسف محمدزاده

25

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 88-73
محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.