کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 105

1

آیا تعامل میان فساد و آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت (OPEC)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 119-132
ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ مجید شیخ انصاری؛ مهوش مرادی

2

آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 24-9
احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی

3

اثر بهبود فضای کسب وکار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 130-119
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی

4

اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 17-28
مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی

5

اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 15-34
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.42630.4949

6

اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 76-61
محمدرضا لطفعلی‌پور؛ محمدعلی فلاحی؛ هادی اسماعیل‌پورمقدم

7

اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 2، بهار 1390، صفحه 94-71
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی

8

اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 88-75
ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ محمد‌حسین پورکاظمی؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ احمد لطفی مزرعه‌شاهی

9

اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398
مخمد شریف کریمی؛ مریم حیدریان؛ معصومه دورباش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.46072.5191

10

اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 144-131
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

11

ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 106-93
محبوبه شاکری؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کریمی موغاری

12

ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 32-15
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.4623

13

ارتباط متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با رشد اقتصادی در قالب مدل Panel-VAR: شواهدی از کشورهای مسلمان

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398
حسین امیری؛ محسن صالحی کمرودی؛ مهناز پاسبان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.48266.5354

14

آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 172-149
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری

15

اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 17-32
علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده

16

اندازه‌گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1354

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-44
ماندانا غفوری؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی کاظمی

17

برآورد اثرات متقابل میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی از کانال تقویت کمّی و کیفی نهاده‌ها؛ رهیافت MS-VAR

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 17-32
علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور؛ محمد مهدی برقی اسگویی

18

برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای بر رشد اقتصادی استان‌های کشور

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 56-39
مرتضی عزتی؛ لیلا شهریاری؛ محدثه نجفی؛ علی شفیعی

19

برآورد تأثیر غیرخطی فرصت‌های رانت‌جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 30-11
علی مهدیلو؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی

20

بررسی اثرات آستانه‌ای سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی در یک مدل رشد اقتصادی برای استان‌های ایران؛ با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR).

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 41-56
علی فلاحتی؛ مریم حیدریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.5066

21

بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده ARDL)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 84-71
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی

22

بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت- فضا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 79-92
مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی

23

بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD وUMI

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 40-29
عباسعلی ابونوری؛ منیژه تیموری

24

بررسی اثر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1355

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 60-49
مسعود قربانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ سید مهدی مصطفوی

25

بررسی اثر شاخص دانش بنیانی اقتصاد بر رابطه درک فساد مالی و رشد (رهیافت داده های تابلویی پویا)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 104-87
سهراب دل انگیزان؛ محمد شریف کریمی؛ زینب خالوندی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.