کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 105

26

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 18-9
احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی

27

بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398
سلمان ستوده نیا کرانی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدجواد رزمی؛ مهدی بهنامه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.48789.5420

28

بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 94-79
فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.4798

29

بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 185-161
رضا اکبریان؛ مهسا فام کار

30

بررسی بهره‌وری کل عوامل در ایران در چارچوب حسابداری رشد (1387-‌ 1345)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 70-49
داود بهبودی؛ جلال منتظری شورکچالی

31

بررسی تأثیر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 137-148
ابراهیم قائد؛ علی دهقانی؛ محمد فتاحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.43208.4991

32

بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 159-133
مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری

33

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 74-63
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی

34

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 36، پاییز 1398، صفحه 109-128
احمد چهرقانی؛ منصور زراء نژاد

35

بررسی تأثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 74-61
تیمور رحمانی؛ مرتضی مظاهری‌ماربری

36

بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 20-11
اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی

37

بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط‌زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تأکید بر نقش آموزش

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 105-116
اصغر ابوالحسنی؛ سمیرا متقی؛ احسان فرهادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6328

38

بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 60-41
حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ جواد جهانگیرزاده

39

بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 42-29
زهرا جلیلی

40

بررسی رابطه توریسم بین‌الملل و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 116-97
شیرین اربابیان؛ بتول رفعت؛ مریم اشرافیان‌پور

41

بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی ‌اکسید‌ کربن در بخش‌های اقتصاد ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 51-70
روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی

42

بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 17-38
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی

43

بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 163-136
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی

44

بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1353

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 60-47
روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ یداله دادگر

45

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط‌ گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 114-89
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی

46

بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 40-25
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ منیره همت زاده

47

بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 15-34
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.4694

48

بررسی و پیش‌‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد ایران (1393-1355)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 58-41
هادی غفاری؛ مهدی جلولی؛ علی چنگی آشتیانی

49

بررسی و پیش‌بینی بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکه عصبی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 112-99
جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ مهدی حقگو

50

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 54-37
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.