دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-104  XML

1

اسباب متعدد در مسئولیت مدنی سید احمد علی هاشمی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-15

2

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی عبدالرسول دیانی، ابراهیم تقی زاده،حسن بادینی،علیرضا شریفی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 16-26

3

طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران سید مهدی حسینی مدرس، عصمت گلشنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 27-39

4

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف محمد روشن،حمید اسدی،سید محمد مهدی خلیل زاده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 40-60

5

مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران) مرتضی وصالی ناصح

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 49-60

6

مشروعیت جهت در ایقاعات علی اصغر حاتمی، زهرا اسدی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 61-71

7

نقش قبض در توثیق اسناد تجاری حیدر باقری اصل

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 72-83


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.