دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، صفحه 59-70، صفحه 1-106  XML

1

گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 9-18
سید رحمت‌الله اکرمی؛ علی فعال قیومی؛ محمدحسین قدیریان آرانی

2

بررسی اثر کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه در ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 19-30
سعید بذرافشان؛ احمد خدامی پور

3

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 31-42
کاوه قادری

4

بررسی تجربی پیامدها و چالش‌های اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در نظام مالیاتی ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 43-58
فاطمه بابائی؛ حسین جهانگیری کلوری؛ فاطمه پیکانی

5

بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 59-70
محمدرضا ربیعی مندجین؛ سعید قلی زاده نرگسی

6

بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 71-78
سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده

7

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 79-92
محمد نظری پور

8

بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی از نظر نحوه ارائه اطلاعات

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 93-104
داوود معینیان؛ زهرا پورزمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.