دوره و شماره: دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204  XML

1

پارس، کانون اصلی پایداری و پشتوانة تداوم اندیشة سیاسی ایران‌شهری در دورة اسلامی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 11-24
محمودرضا کوه کن

2

کانون های زردشتی فارس و سرانجام آنها در آغاز سدة پنجم هجری

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 25-46
حمیدرضا دالوند

3

بررسی ریشه‏ های شکل‏ گیری روایتی عامیانه دربارة کشف مرقد شاه‏چراغ در شیراز

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 47-62
محمد مرادی

4

زمینه‌ها و عوامل مؤثر بر منازعات شیعیان و سنیان بغداد در عصر حاکمیت آل‌بویه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 63-78
زهرا جهان؛ علی ناظمیان فرد

5

تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 79-92
زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر

6

بلوچستان و نقش آن در تحولات سیاسی اواخر دورة صفوی و پیامدهای آن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 93-108
کورش صالحی؛ زینب بلوچی‌نژاد

7

هویت ایرانی در ایلات خمسه با تکیه بر ایل عرب

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 109-122
مجتبی اشرف؛ اسکندر کیانی شاوندی

8

جغرافیای تاریخی نصرت‌آباد (با تکیه برموقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 123-134
ناهید براهوئی؛ عباس اویسی

9

تأملی بر شورش منطقة طرهان در سال 1306ش. (شورش علی‌محمدخان غضنفری)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 135-152
مسعود آدینه وند؛ حسن زندیه

10

تحلیلی پیرامون رویکرد اقتصادی زنان حاکمة قراختایی کرمان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 153-172
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی‌زاده

11

نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 173-188
سید محمد سید یزدی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فاطمه جان احمدی

12

اهمیت و ارزش بقعة شیخ صفی‌الدین اردبیلی در معماری‌ ‌و هنرهای اسلامی(۶۵۰-۷۳۵ق)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 189-204
حسن مجربی؛ علی غلامی فیروزجائی

13

تحولات تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورة سلجوقی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 205-228
اسماعیل طوری؛ مقصودعلی صادقی گندمانی

14

بررسی شاخصه‌های‌ نوین تاریخ نگاری محلی در آثار اعتمادالسلطنه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 229-252
قباد منصوربخت؛ رضا عبادی جامخانه؛ رضا شعبانی

15

بررسی تاریخی فعالیت اقتصادی زنانِ ایران در دورة قاجار

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
صفحه 253-259
یگانه موسوی جهرمی؛ ارغوان فرزین معتمد؛ نرگس خاکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.