دوره و شماره: دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 45-57، صفحه 150-1  XML

1

کاربست رهیافت برنامه ریزی وکالتی در طرحهای شهری ایران، نمونه مطالعاتی: طرحهای انطباق کاربری اراضی شهری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-23
حمید پورحسین روشن؛ مجتبی رفیعیان

2

بررسی و تحلیل جدایی‌گزینی فضایی- اجتماعی گروه‌های تحصیلی و شغلی در منطقه کلان‌شهری اصفهان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 25-44
عارف ظهیرنژاد؛ هاشم داداش‌پور

3

عملکرد پیاده‌راه‌ها در بهبود کالبد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 45-57
سید مهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ پرویز آرانی

4

برنامه‌ریزی بازتوسعه اراضی متروکه شهری منطقه 19 تهران با تأکید بر رویکرد توسعه میان افزا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 59-76
علی موحد؛ مظهر احمدی

5

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 77-92
علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

6

سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 93-106
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ علیرضا صادقی؛ سارا الله قلی پور

7

ارزیابی ساختار پارک‌های شهری تبریز با تحلیل شبکه و مکان‌یابی بهینه آن با استفاده از مدل FAHP

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 107-122
اکبر رحیمی؛ میثم محرمی؛ سعدی فرجی

8

تحلیل و ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلهای (مطالعه موردی: شهر ایلام)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 123-136
محمد سلاورزی‌زاده؛ حجت شیخی؛ زینب شکاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.