دوره و شماره: دوره 2، شماره چهارم - شماره پیاپی 6، بهار 1398، صفحه 99-112، صفحه 11-112  XML

1

بررسی بازنمایی جنسیت‏‌گرایی در ساخت‏‌واژۀ زبان فارسی: رویکردی پیکره‏‌بنیاد

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 11-29
فاطمه فروغان گرانسایه؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.43498.1219

2

تحلیل نشانه– معناشناختی گفتمان اجتماعی مٌد: از عقل‌محوری تا آرمان‌گرایی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 31-37
حمیدرضا شعیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.40495.1147

3

تحلیل گفتمان انتقادی بحران یمن در مطبوعات ایران و پاکستان برمبنای انگارة کنشگران اجتماعی: روزنامة همشهری و جنگ

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 37-50
زهرا جهانبانی؛ فریده حق بین
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.40530.1149

4

نگاهی تطبیقی به اصول و سیاست‏گذاری‏های واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اینفوترم: بررسی موردی چهل واژه

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 51-68
اکرم دهقان زاده؛ محمد رضا احمدخانی؛ مریم سادات غیاثیان؛ مهدی سمایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42298.1186

5

واکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال1396با رویکرد تحلیل گفتمان پل جی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 69-81
شادی انصاریان؛ نگار داوری اردکانی؛ پارسا بامشادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42376.1188

6

تغییرات راهبرد زبانی «خطاب» بر اساس نظریۀ ادب براون و لوینسون بین استادان و دانشجویان ایرانی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 83-98
سهراب آذرپرند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.41985.1185

7

نقش برون‌گرایی و ویژگی‌‌های آن، جامعه‌پذیری و تعامل اجتماعی، در عملکرد بیان شفاهی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 99-112
محمد ایمانیان؛ فاطمه همتی؛ منوچهر جعفری گهر؛ حسن سلیمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.44316.1236


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.