دوره و شماره: دوره 7، شماره ۱ (پیاپی ۲۵) - شماره پیاپی 25، زمستان 1397، صفحه 0-0  XML

1

بدبینی سازمانی و انگیزة خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل‌گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 11-26
حسن دانایی‌فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.39357.3108

2

مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت‌محور: یک مطالعه فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
نیره رحمانی؛ جواد پورکریمی؛ نیکو دیالمه؛ حسین خنیفر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38817.3061

3

نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی : رویکرد تحلیل شبکه خزانه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
محسن صدر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38773.3057

4

تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکتهای دانش بنیان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
امیرحسین جهانی کیا؛ محمد جواد حضوری؛ مهدی یداللهی؛ عادل آذر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.40070.3171

5

فهم مردم‌نگارانۀ رقابت جهت برخوردار ماندن

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
نبی اله کهن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39686.3135

6

طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
فاطمه بهادری جهرمی؛ محمدحسین رحمتی؛ حسن زارعی متین؛ حسین اخوان علوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39169.3095

7

مدل ارتباط گریزی سرمایه های انسانی در سازمان های دولتی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 0-0
محمد حکاک؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مومنی مفرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39812.3146


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.