1.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

2.

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 39-48
رسول نظری؛ فریبا رافعی

3.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

4.

پیش‌بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه‌های خصوصی

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 89-98
رسول نظری؛ الهام عندلیب

5.

تحلیل رابطه مهارت های ارتباطی با استقرار شبکه مدیریتی کلارک در بین مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 41-48
رسول نظری؛ ارغوان نوربخشیان

6.

رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 51-58
رسول نظری؛ مجید طحانی

7.

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

8.

نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 40-44
رسول نظری؛ حمید قاسمی

9.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکت های ورزشی: (مطالعه موردی برند ورزشی مجید)

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 67-76
رسول نظری؛ الهام مشکل گشا؛ رضا فردی پور

10.

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 9-13
رسول نظری؛ ایرج دادخواه؛ مظفر یکتایار

11.

نقش مهارت های روانی بر ارتباطات بین فردی و کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 55-63
رسول نظری؛ مریم باباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب