1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط آبیاری ‏نرمال و محدود با روش بای‌پلات ‏GGE

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 37-48
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 61-72
مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ محمدعلی ابراهیمی

3.

برآورد ارزش اصلاحی صفات زراعی ذرت با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

دوره 11، شماره 36، اسفند 1400، صفحه 33-48
سحر قهرمانی قهرمانلو؛ رضا درویش زاده

4.

برآورد ارزش اصلاحی صفات مورفولوژیک آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با نشانگرهای ‏میکروساتلیت و مبتنی بر رتروترنسپوزون ‏

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 41-61
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

5.

بررسی تغییرات بیان ژن‌های SOS1، P5CS1 و PMP3-6 در لاین های ذرت تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 1-14
زهرا ابراهیمی پور؛ رضا درویش زاده؛ سرور ارژنگ

6.

بررسی تنش شوری در آفتابگردان با تمرکز بر مکانیسم‌ها و رویکردها

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 15-40
ساناز خلیفانی؛ رضا درویش زاده؛ فریبا مرسلی آقاجری

7.

بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و شناسایی نشانگرهای AFLP پیوسته با صفات گیاهچه ای تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 51-63
حمید حاتمی ملکی؛ مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده

8.

بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات زراعی با نشانگرهای ISSR و EST-SSR در فسکیوی پابلند (Festuca arundinacea)

دوره 9، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 1-20
زینب شهاب‌زاده؛ رضا درویش زاده؛ رضا محمدی؛ مراد جعفری؛ هادی علیپور

9.

بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری

دوره 10، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 1-26
مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ مریم منزه

10.

به نژادی متداول و مولکولی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (علمی-مروری)

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 35-78
علیرضا نبی پور؛ رضا درویش زاده؛ احمد صرافی

11.

تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر

دوره 10، شماره 31، آذر 1399، صفحه 71-89
مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علیپور

12.

تهیه نقشه پیوستگی و مکان یابی ژن های کنترل کننده تعدادی از صفات زراعی و شیمیایی در توتون تیپ شرقی

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 61-72
فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی

13.

شناسایی مکان‌های ریزماهواره‌ای مرتبط با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیکی در لاین‌های مختلف آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 73-87
فاطمه صحرانورد آذرتمر؛ رضا درویش زاده؛ مرتضی قدیم زاده؛ حیدر عزیزی؛ زهرا ابوالقاسمی

14.

مطالعه تغییرات رونوشت ژن های فنیل آلانین آمونیا-لیاز2 (PAL2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپ های آفتابگردان در پاسخ به جدایه های قارچ عامل بیماری ساقه سیاه

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 15-23
آرزو محمدیان فارسانی؛ حمید حاتمی ملکی؛ رضا درویش زاده؛ فرامرز هوشیاردل

15.

مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 15-28
مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد

16.

مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده صفات فیزیولوژیک آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 1-16
فریبا مرسلی آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ ناصر عباسپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب