1.

اوضاع اقتصادی و تجاری قزوین عصر صفوی (در دورة پس از پایتختی)

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 93-106
باقرعلی عادلفر؛ زهرا علی محمدی

2.

تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 79-92
زهرا نادی؛ محسن بهشتی سرشت؛ ذکرالله محمدی؛ باقرعلی عادلفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب