1.

افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با فرابیان ژن فسفواتانول آمین N- متیل‌ترانسفراز اسفناج (Spinacia oleracea, Iranian landrace)

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 37-52
سمیه اللهی؛ محمد مهدی سوهانی؛ حسن حسنی

2.

ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza sativa L. var. indica) با استفاده از روش In planta

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 49-62
صدیقه نصررمزی؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی؛ جعفر اصغری

3.

شناسایی و تحلیل فیلوژنتیکی و بیانی چپرون‌های هیستونی کلاس NAP در ذرت (Zea mays)

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 27-40
امین عابدی عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی

4.

فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-6 در گیاه Arabidopsis thliana

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 67-78
امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان

5.

مطالعه in silico خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز (SSL) در برنج (Oryza sativa)

دوره 6، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 13-29
امین عابدی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ محمد مهدی سوهانی

6.

مطالعه بیوانفورماتیکی خانوادة ژنی آنتی‌پورترهای کلسیم/کاتیون (CaCAs) در ذرت (Zea mays L.)

دوره 9، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 21-37
بهناز کرمی لاکه؛ محمد مهدی سوهانی؛ امین عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب