1.

اثر مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81
طیبه جامه بزرگی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار

2.

پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 31-41
غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ محسن لقمانی

3.

تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-64
غلامرضا شعبانی بهار؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اکبر فرید فتحی

4.

تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 77-89
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

5.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-64
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی

6.

تدوین مدل سلامت سازمانی براساس فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 95-107
مجید کیانی؛ غلام رضا شعبانی بهار؛ نصرالله عرفانی

7.

تدوین مدل مدیریت دانش و تفکرراهبردی براساس آمادگی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-88
سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری

8.

تدوین مدل مهارت‌های تفکر راهبردی، سرمایه فکری، شایستگی محوری و نوآوری در سازمان‌های ورزشی کشور

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 97-108
مهدی محبی نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار

9.

طراحی الگوی اثربخشی تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-123
شوان عزیزی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار

10.

طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 75-85
غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم فریدفتحی؛ حمیدرضا یارقلی

11.

طراحی مدل توانمندسازی کارکنان براساس مولفه های مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 93-106
اکبر ساعتی زارعی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب