1.

بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواری‌های جغرافیایی)

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 83-100
قاسم قریب؛ جواد عباسی

2.

سیاست ها و راهکارهای آل‌کرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 29-44
قاسم قریب؛ جواد عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب