1.

ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 1-10
جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

2.

استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 13-23
مرتضی آبکار؛ فروغ سنجریان؛ امیر موسوی

3.

انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-32
مهسا بنایی؛ فروغ سنجریان؛ غلامرضا بخشی خانیکی

4.

بیان افتراقی ژن ‌های درگیر در مسیر تحمل به تنش کم آبی در راستای غربالگری ژنوتیپ های متحمل در گندم نان

دوره 11، شماره 37، خرداد 1401، صفحه 51-62
محمد حسن کفاش مقدم؛ فروغ سنجریان؛ علاءالدین کردناییج؛ مهرداد چائی چی؛ امیر محمد ناجی

5.

بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-85
سمیرا شهبازی؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علیزاده

6.

بررسی بیان ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز در گندم تیمار شده با اسیدسالیسیلیک و باکتری Pseudomonas flourescens در برهمکنش با قارچ عامل سوختگی برگ گندم

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-12
الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

7.

بررسی بیان ژن‌های کلیدی درگیر در سنتز ترپن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در ریشه‌های ‏مویین ‏‎Origanum vulgare‎‏ در پاسخ به متیل‌جاسمونات

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 11-21
فائزه علی بابایی؛ فروغ سنجریان؛ نیما احمدی

8.

تأثیر کاربرد سالیسیلیک‌اسید در القاء مقاومت گندم به بیماری سپتوریای برگی (STB) با عامل Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 43-54
آزاده قانعی؛ ناصر صفایی؛ رحیم مهرابی؛ فروغ سنجریان

9.

تغییر همزمان اسیدآمینه های Trp258 به Cys و His259 به Tyr در پروتئین ریبوزومی L3 در جهت افزایش تحمل به توکسین DON در گیاه تراریخت توتون

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 85-95
سمیرا شهباری؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب