1.

پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 139-154
محمد صادق روستایی*؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

2.

پژوهشی در پیشینة تاریخی شهر قم با استناد بر مطالعات باستان‌شناسی و قرائن تاریخی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 61-76
رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

3.

سقوط زرنگ؛ ظهور شهر سیستان

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 122-139
سید رسول موسوی حاجی

4.

سیمای شهر بم در سده‌های نخستین دوران اسلامی

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 77-100
فاطمه مختاری؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی

5.

نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران

دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97، فروردین 1397، صفحه 173-188
سید محمد سید یزدی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فاطمه جان احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب