1.

آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA

دوره 3، شماره 11، شهریور 1392، صفحه 28-19
امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژاد نوری

2.

اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، فروردین 1394، صفحه 64-51
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری

3.

برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 12، آبان 1392، صفحه 74-57
ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد

4.

بررسی اثرات استقرار نظام مالیات‌ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه‌ای در ایران: رویکرد مدل‌های تصحیح خطا

دوره 11، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 34-15
محمدقاسم رضایی؛ مجید مداح؛ یگانه موسوی جهرمی

5.

بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان

دوره 9، شماره 36، مهر 1398، صفحه 35-56
سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری

6.

بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 32-21
دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا خانی

7.

بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی‌های جدید

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 163-136
سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی؛ مهدی رجبی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط‌ گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)

دوره 6، شماره 23، تیر 1395، صفحه 114-89
محسن مهرآرا؛ صادق رضایی برگشادی

9.

تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 102-85
ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی

10.

تأثیر شاخص‌ پولی حسابگری و سخت‌کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 71-80
امیرمنصور طهرانچیان؛ ساعده عزیزی ثالث؛ آرزو محمودی

11.

تأثیر غیرخطی عوامل مؤثر بر تولید بنگاه‌های صنعتی ایران: الگوی آستانه‌ای

دوره 3، شماره 7، فروردین 1398، صفحه 13-24
فرهاد رهبر؛ محسن بهزادی صوفیانی؛ پوریا اصفهانی

12.

تحلیل مقایسه‌ای نظریه‌های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک

دوره 3، شماره 10، خرداد 1392، صفحه 116-107
قاسم احمدی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی‌فر

13.

تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، تیر 1398، صفحه 121-136
محبوبه فراهتی

14.

تورم و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، مطالعه موردی1390-1363

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 11-18
محمدرضا بابایی سمیرمی

15.

رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 47-66
امیرحسین غفاری نژاد؛ مجید مداح

16.

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 133-144
حسین استادی

17.

مقایسه تطبیقی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 91-108
محمدحسن قزوینیان؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی دهقانی؛ فاطمه زندی؛ خلیل سعیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب