1.

الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی بر اساس بار شناختی، انعطاف پذیری شناختی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه، نقش واسطه ای شایستگی هیجانی- اجتماعی و چشم انداز زمان

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 51-67
فاطمه بیان فر؛ نهضت راحلی مقدم

2.

الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان نوجوان پسر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش واسطه‌ای راهبردهای خودتنظیمی

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 27-50
فاطمه حسینقلی؛ شیرین کوشکی؛ ولی الله فرزاد؛ سید فرهاد افتخار زاده

3.

بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 9-22
مرضیه نصیری؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

4.

مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 29، مرداد 1401، صفحه 33-48
امیر صالح وثوق؛ جعفر شعبانی؛ جوانشیر اسدی

5.

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 57-68
بهاره عزیزی‌نژاد

6.

نقش واسطه ای خودناتوان سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 37-50
سارا فصیحانی فرد؛ بهرام جوکار؛ فرهاد خرمایی؛ مسعود حسین چاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب