1.

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 47-55
حسن اسدی؛ فاتح فرازیانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسینعلی یوسفی

2.

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

3.

ارائه الگوی رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-58
رسول نظری؛ فریبا رافعی؛ رحیم رمضانی نژاد

4.

ارائه مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 15-28
رسول نظری؛ فرزاد موسی زاده

5.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

6.

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان های ورزشی و ارائه مدل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 53-60
رسول نظری

7.

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران ورزشی استان لرستان

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 93-98
غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ احمدرضا عزیزی

8.

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 79-91
حشمت اله مرادی شرف؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

9.

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی

10.

تدوین الگوی مفهومی توانمندسازی حرفه ای مدیران زن در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402
معصومه دهکردیان نژاد؛ زهرا نوبخت رمضانی؛ فریبا محمدیان

11.

رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی استان اصفهان و ارائه مدل

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 15-23
رسول نظری؛ پگاه پاکدلیان

12.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-55
اکبر فریدفتحی؛ داریوش معرفت؛ رضا طلایی

13.

مدل یابی تاثیر رهبری خدمتگزار و توزیعی بر رفتار‌های پویای شغلی و ارتقاء عملکرد سازمانی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 25-36
مجید جلالی فراهانی؛ مسعود فریدونی

14.

نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 117-125
اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب