1.

اثر ملاتونین بر خصوصیات بیوشیمایی و مقدار بیان ژن‌های مرتبط با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌‌اکسیدانت در گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 83-99
معروف خلیلی؛ محمد حسو محمد؛ حمزه حمزه

2.

آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 1-13
محمدرضا عظیمی؛ قاسم حسینی سالکده

3.

بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 21-33
مهدیه صفرزاده؛ رضا فتوت؛ محمد رضا عظیمی؛ احسان محسنی فرد؛ بهنام بخشی

4.

بررسی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در نرعقیمی گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله میوز

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 69-77
سجاد زارع؛ زهرا سادات شبر؛ رضا فتوت

5.

بررسی پروتئین های مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم بهاره

دوره 6، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 31-44
معروف خلیلی؛ محمد رضا نقوی

6.

بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 57-68
علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

7.

بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط برای صفات مرفوفنولوژیک و مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 41-56
حوریه مسعودی؛ حسین صبوری؛ فاختک طلیعی؛ جبارالت جعفربای

8.

بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 13-21
بهاره طایفه-افشاری؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مجتبی وهابزاده

9.

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مرتبط با مقاومت به زنگ زرد، سیاه و قهوه‌ای در ارقام گندم در دست معرفی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 49-58
رحیم مهرابی؛ محسن سرهنگی؛ الهام الا حسنی؛ حبیب اله قزوینی؛ فرزاد افشاری

10.

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 41-56
فرشاد بختیار؛ عزت الله فرشادفر؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ حبیب الله قزوینی؛ فرزاد افشاری

11.

بررسی کمی بیان ژن‌های کاندیدای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم آلوده با قارچ Mycosphaerella graminicola

دوره 7، شماره 20، اسفند 1396، صفحه 75-85
مریم صادقی؛ رضا حاجی حسینی؛ قاسم عطایی؛ محسن مردی

12.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

13.

تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 90-79
ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

14.

جداسازی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoen. عامل بیماری لکه‌سوختگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 15-27
اسرین آغه میری؛ رحیم مهرابی؛ رضا طالبی

15.

ردیابی ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 69-83
فرشاد بختیار؛ حبیب اله قزوینی؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ عزت الله فرشاد فر؛ محسن سرهنگی؛ اسمعیل ابراهیمی میمند

16.

شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 1-14
معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی

17.

شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 57-58
ملیحه شهرکی؛ عباسعلی امام جمعه؛ براتعلی فاخری؛ بهمن فاضلی نسب

18.

شناسایی نشانگرهای CBDP و SCoT مرتبط با بیماری‌های زنگ‌برگی، سفیدک پودری و لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‎های گندم بهاره

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 79-96
بهزاد نعیمی نظام آباد؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ معصومه خیرگو

19.

شناسایی، همسانه‌سازی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پروتئین NIa ویروس موزاییک نواری گندم (WSMV)

دوره 9، شماره 27، آذر 1398، صفحه 1-13
سمانه باقری؛ براتعلی فاخری؛ علی محمد احدی؛ عباسعلی امام جمعه

20.

مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم

دوره 8، شماره 24، دی 1397، صفحه 71-92
محمدرضا نقوی؛ معروف خلیلی

21.

مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 81-91
حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نورآئین؛ معروف خلیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب