1.

أبرز الصور البلاغية للدنيا في نهج البلاغة و وظائفها

دوره 4، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 24-11
مهدی داوری دولت ایادی؛ مهیار خانی مقدم؛ مریم آقاجانی

2.

بازخوانی ودیگرخوانی برخی تشبیهات شکلی باتکیه برآثاربلاغی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
حمید طاهری

3.

بررسی ارتباط عناصر تصویری (تشبیه و استعاره) با درونمایه رمان سووشون

دوره 4، شماره 1، تیر 1398، صفحه 208-191
محمود مهرآوران

4.

بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 9-22
شهرام احمدی؛ محمد جهلت

5.

بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی

دوره 4، شماره 4، آذر 1395، صفحه 73-90
سمیرا صمصامی؛ سید رضی میرصادقی

6.

بررسی صور بلاغی در لالایی بختیاری (با تاکید بر کتاب فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری)

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399
معصومه قاسمی

7.

تأملی در استعاره‌ جمع

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 112-103
حمید طاهری

8.

زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 57-74
فرزاد قائمی

9.

شکل شناسی تشبیه از آغاز تا پایان قرن ششم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
وحید علی بیگی

10.

مقایسه و تحلیل «تشبیه» و ساختار آن در اشعار فروغ و ابتهاج

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 186-177
مهرناز لامعی؛ سید محمود انواری؛ سعید فرزانه فرد

11.

مواردی از نمود تقارن در تشبیهات ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 159-145
نقی زرین تره مراجل؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت

12.

نقش تصویر در تاویل متن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 31-46
سمیه اسدی؛ احمد گلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب