1.

اوضاع اقتصادی و تجاری قزوین عصر صفوی (در دورة پس از پایتختی)

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 93-106
باقرعلی عادلفر؛ زهرا علی محمدی

2.

بررسی علل کوچ طایفه رشوند به قزوین و پیامدهای آن در عصر صفویه

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 153-176
مریم بخشی؛ باقرعلی عادل فر؛ نصراله پورمحمدی املشی؛ حسین آبادیان

3.

پیامدهای اشغال قزوین توسط متفقین در جنگ جهانی دوم

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، خرداد 1403، صفحه 1-12
محمد بختیاری

4.

واکاوی اسنادی دورة سوم حکمرانی عبدالصمد میرزا در قزوین با محوریت الموت

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 155-176
ذکرالله محمدی؛ داود الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب