1.

اثر سرریز فضایی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان‌های ایران

دوره 6، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 23-34
مصطفی سعادتی پور؛ رمضان حسین زاده

2.

اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی استان‌ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 83-98
سهراب دل‌انگیزان؛ یونس گلی؛ یحیی گلی

3.

اندازه‌گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

دوره 12، شماره 45، دی 1400، صفحه 58-43
محمد جعفری؛ علی حسنوند؛ یونس گلی

4.

تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا با تاکید بر نقش اقتصاد سایه

دوره 14، شماره 53، دی 1402، صفحه 76-53
علی رضازاده؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی

5.

رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران: قانون اوکان در مفهوم فضایی

دوره 8، شماره 31، تیر 1397، صفحه 107-122
سیاب ممی پور؛ عاطفه رضایی

6.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 49-62
محمدعلی فیض‌پور؛ ابوطالب کاظمی؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی

7.

نقش مدیریت منابع آب در توسعه کالبدی با استفاده ازمدل SRM مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 78-85
آزاده اربابی سبزواری؛ فرنیاز نجاری مهربان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب