1.

از طبرستان تا مازندران؛ تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 97-110
نبی اله باقری زاد گنجی؛ سید ابوالفضل رضوی

2.

نقش سامانیان در تحرکات سیاسی ـ نظامی طبرستان

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 31-44
جواد هروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب