1.

اثر بهبود فضای کسب وکار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا

دوره 6، شماره 22، فروردین 1395، صفحه 130-119
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی

2.

اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 8، شماره 29، دی 1396، صفحه 157-174
ام البنین جلالی؛ حبیب انصاری سامانی؛ مجید هاتفی

3.

ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ

دوره 8، شماره 32، مهر 1397، صفحه 32-15
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

4.

بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده ARDL)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 84-71
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی

5.

بررسی تأثیر سرریزهای تکنولوژی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل‌محاسبه پویا (DCGE)

دوره 14، شماره 54، فروردین 1403
علی اصغر بهارلو؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ محسن زاینده رودی

6.

بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 38-29
محمد رضا نصیری‌نژاد؛ حسین استادی؛ امیر هرتمنی

7.

بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف

دوره 8، شماره 31، تیر 1397، صفحه 135-150
مجید فشاری

8.

بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392، صفحه 42-29
زهرا جلیلی

9.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی)

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 109-120
محمدمهدی برقی اسگویی؛ مصطفی شکری

10.

تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 249-209
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی

11.

تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 136-115
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری

12.

تاثیر سرریز‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه

دوره 1، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 70-41
محسن مطیعی

13.

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 30، فروردین 1397، صفحه 117-132
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی

14.

تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، فروردین 1394، صفحه 132-113
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان

15.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

دوره 6، شماره 23، تیر 1395، صفحه 147-131
محمد دودانگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب