1.

استلزامات بیان غیاث‌الدین منصور دشتکی با «اصالت وجود» ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 29-40
معصومه اسماعیلی

2.

بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-37
حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی

3.

بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 115-127
مرتضی عرفانی

4.

بررسی انتقادی شماری از پیش فرض های معناشناختی و ادلّة نظریة «اصالت وجود»

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 99-110
محمّد معارفی؛ محمّدکاظم فرقانی؛ محسن فیض بخش

5.

بررسی پاسخ‌های صدرالمتألهین به ناسازگاری اصالت وجود و معلولیت اشیاء

دوره 5، شماره 1، آذر 1395، صفحه 33-42
نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد

6.

بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 51-66
سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

7.

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 133-146
مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی

8.

تحول «حمل» در فلسفه اصالت وجود

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 65-74
محمد حسین زاده

9.

تفاوت تأویلی آیة مبارکة نور از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 71-83
منا فریدی خورشیدی؛ فاطمه سلیمانی

10.

تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسئله حرکت جوهری

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 91-103
فیض الله عابدینی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

11.

ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 11-26
علی محمد برنا؛ حسین اسا

12.

رویکرد «تعمیمی و اصلاحی» ملاصدرا در منطق تعریف

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 17-32
محمد حسین زاده

13.

قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 27-33
محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی

14.

مبانی و راه‌حل‌های ملاصدرا در مسئلة شر

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 85-100
معصومه عامری؛ زهره توازیانی

15.

نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 129-143
بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشی

16.

نگاهی دیگر به اندیشه‌های ملاصدرا با رویکرد حقوق بشر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 39-51
مجتبی انصاریان؛ حسین آل کجباف

17.

نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 163-169
احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی

18.

هستی‌شناسی صدرایی و حکمت زندگی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 117-132
علی غزالی فر؛ حسین هوشنگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب