1.

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 53-66
مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

2.

ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 7-21
محمد حسن صیف

3.

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 37-47
سمیه داودی

4.

ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 69-76
سمیه داوودی

5.

ارائه مدل روابط علّی جذب شناختی و یادگیری ادارک شده: نقش واسطه‌ای درگیری شناختی، سهولت و سودمندی ادراک شده

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 107-122
محمد حسن صیف

6.

ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی (موردی از دانشجویان دوره های مجازی)

دوره 6، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 9-26
احمد رستگار

7.

بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 87-99
رضا قربان جهرمی؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ محمد خدایاری فرد

8.

نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 42-54
سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ محمدحسن صیف؛ رضا قربان جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب