1.

ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 57-63
بهرام یوسفی؛ کامران عیدی پور؛ سجاد غلامی ترکسلویه

2.

ارتباط سبک رهبری تحولی مدیران با سبک تفکر کارکنان با هدف کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-31
لقمان کشاورز؛ مهشید اله دادزاده

3.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 69-78
سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی

5.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-116
سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

6.

پیش‌بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 113-120
کامران عبدی پور؛ شیرین رزدشتیان؛ عزت الله جمشیدی؛ جهان امیری

7.

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری(مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 91-104
شهریار عباسیان؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

8.

تأثیر سکوت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 71-82
مینا جعفری؛ سید رضا حسینی نیا

9.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-90
محمدعلی صاحبکاران؛ جعفر خوشبختی؛ مهدی سلیمانی

10.

تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 35-44
مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید

11.

رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-118
میر حسن سید عامری؛ سیده فریده هادوی؛ یاسر سام خانیانی

12.

رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-88
مجید سلیمانی

13.

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، آذر 1396، صفحه 51-62
شیرین زردشتیان؛ شهروز غایب زاده؛ سلمان جعفری؛ شمس الدین تبریزچی

14.

مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 49-65
حسن لطفی؛ میرحسن سیدعامری

15.

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 55-64
ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ ابراهیم علیدوست قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب