1.

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوره 5، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 9-19
محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی

2.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، انگیزه و عملکرد

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 55-65
منصوره نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی؛ پریا جنگی

3.

ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مربیان با میزان رضــــایت مندی و تحلیل رفتگی بازیکنان لیگ های برتر بسکتبال مردان و زنان ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 31-38
ولی نوذری؛ محمدحسن بوستانی

4.

ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک‌های اولیه به ورزشکاران آسیب‌دیده در میادین ورزشی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 151-162
سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان

5.

تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور ورزشکاران (با تکیه بر عملکرد تغذیه ای ورزشکاران)

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 75-88
جمال محمدی؛ فردین محمدی؛ حسین محمدی

6.

تحلیلی بر پدیدۀ پذیرش و عدم پذیرش اپلیکیشن‌های ورزشی توسط ورزشکاران حرفه‌ای با استفاده از مدل باینری لوجیت

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 114-125
مینا شکوریان؛ رضا نیکبخش؛ طیبه زرگر

7.

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 139-150
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

8.

تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 131-146
حسین پیمانی زاد؛ طیبه ملازم؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

9.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 95-109
زهرا حسینی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

10.

مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 107-116
فاتح فرازیانی؛ مصطفی جوانرودی

11.

واکاوی تاثیر مولفه های مدل شبکه ای مدیریت دانش مدیران فدراسیون کشتی بر آموزش اثربخش ورزشکاران

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 11-28
پیمانه عسگری؛ محمد محسن صدرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب