1.

«بازخوانی پروندۀ یک شورش» واکاوی زمینه‌های حمله به ادارات دولتی کردستان و پیامدهای آن (15 محرم 1332)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 161-180
مظهر ادوای؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

2.

بازشناسی تاریخی معنا و محدوده اصطلاح عراق عجم (تا پایان دورة ایلخانیان)

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 45-60
عباس احمدوند

3.

برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی : مناطق روستایی استان کردستان)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 61-74
رحمت الله بهرامی؛ کیومرث حبیبی؛ رضا قادری

4.

تاریخ سلاطین هورامان تداوم یا تحول تاریخ‌نگاری محلی در کردستان

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 137-156
جهانبخش ثواقب؛ مهدی صلاح؛ پرستو مظفری

5.

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

6.

تحلیلی بر فقر شهری در شهرهای استان کردستان

دوره 9، شماره 17، خرداد 1397، صفحه 25-34
رحمت اله بهرامی

7.

تحلیلی بر مناسبات خاندان اردلان با دولت مرکزی صفویه در محدوده زمانی 1019 تا 1046 ق.

دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، مهر 1394، صفحه 137-165
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

8.

تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 13-26
عیسی ابراهیم زاده؛ جمیل قادرمزی؛ دیمن کاشفی دوست

9.

زمینه‌های گسترش و علل تداوم جنگ جهانی اول در کردستان (1914-1918م)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 137-148
کیهان مشیرپناهی؛ سید محمد شیخ احمدی؛ عثمان یوسفی؛ محمدقربان کیانی

10.

زمینه‌ها و ابعاد بحران اورامان در دورة ناصری (1268-1287ق)

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 157-170
پرستو مظفری؛ کورش هادیان

11.

مواجهة عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 5-22
شهین* رعنایی؛ علی بیگدلی

12.

نمودهای سیاسی مریوان در دوره‌ی اردلان‌ها

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 91-102
سید برهان تفسیری؛ سید محمد شیخ احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب