1.

ارائه الگوی بومی سوت‌زنی در سازمان‌های ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 141-154
مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا

2.

ارائه الگوی رهبری دوسو توان دانشگاه‌ها مبتنی بر رویکرد داده‌بنیاد (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، فروردین 1399، صفحه 143-168
ثریا قوره جیلی؛ محمدحسین رحمتی؛ جواد پورکریمی

3.

ارائه ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد در بخش دولتی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد

دوره 11، شماره2 (پیاپی 42)، خرداد 1402، صفحه 117-132
رحمان اصفهانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ محمد طالاری

4.

آسیب‌شناسی حکمروایی محلی در ایران، پژوهش موردی: دهیاری‌های استان زنجان

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 53-70
سید محمد موسوی

5.

بازسازی معنایی انرژی کارکنان در سازمان‌های دولتی

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 109-130
اسماعیل کاکه برایی؛ منصور ایراندوست؛ جمال ادهمی؛ رضا صالحی

6.

طراحی الگوی پیدایش مدیران تصادفی در سازمان‌ها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 155-170
علی‌اصغر مباشری؛ هادی تیموری؛ شهرزاد کیان‌پور

7.

طراحی الگوی توانمندسازی مدیران سازمان‌های ورزشی عراق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-42
محمد عبیس کرنفل المعموری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ علی عطیه دخیل؛ رسول نظری

8.

طراحی الگوی شایسته‌هراسی مدیران سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، تیر 1401، صفحه 11-26
اردشیر شیری؛ عاطفه سیفی؛ زهرا حیدرنژاد

9.

طراحی مدل سازمان متفکر دولتی

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 91-108
ناصر توره

10.

طراحی و اعتبارسنجی مدل سمبل‌گرایی سازمانی در سازمان‌های دولتی استان ایلام

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1402، صفحه 97-120
علیرضا موغلی؛ یحیی رستم‌نیا؛ سید محمد حسین کمانی؛ امیرحسین امیرخانی

11.

مدل جامع مشارکت شهروندی، مورد پژوهش: شهر تهران

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 17-34
علی محمدزاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی پیران‌نژاد؛ مجید مختاریان‌پور؛ مهدی پندار

12.

واکاوی ابعاد محبوبیت‌طلبی مدیران دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر ایلام)

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 45-60
فاطمه فاضل‌پور؛ صید مهدی ویسه؛ اردشیر شیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب