1.

ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، مهر 1397، صفحه 137-150
جعفر آهنگران

2.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 12، آبان 1392، صفحه 118-105
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امین‌پور

3.

بررسی ارتباط بین حکمرانی خوب و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان با نقش میانجی‌گری احساس تعلق سازمانی

دوره 11، شماره2 (پیاپی 42)، خرداد 1402، صفحه 145-160
بلال پناهی

4.

بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1399، صفحه 64-53
علی رضایی؛ طهماسب مظاهری؛ مجید توسلی

5.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 97-112
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی

6.

تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 77-88
امیر الفتی

7.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 39-48
فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

8.

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 223-183
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی

9.

تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 1، تیر 1393، صفحه 87-99
ایمان الله بیگدلی؛ پرویز صباحی؛ سعید اعظمی

10.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی: مطالعه موردی استان لرستان

دوره 10، شماره 39، تیر 1399، صفحه 133-148
کاوه درخشانی درآبی؛ یوسف محنت فر

11.

رهبری اخلاقی تسهیل‌گر تحقق حکمرانی خوبی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 115-130
غزاله طاهری عطار؛ محمد امین نائینی؛ سوگل سادات سید صالحی؛ سیده الهه خضری

12.

سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 34، فروردین 1398، صفحه 99-114
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب