1.

بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شرکت حمل و نقل یو کی سی سی بر خراسان در جنگ جهانی دوم

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 155-174
مجتبی خلیفه*؛ علی نجف زاده

2.

پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 144-161
عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی

3.

رسمی شدن تشیع در خراسان عصر صفوی

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، فروردین 1392، صفحه 105-113

4.

سیاست‌ دوگانه تقابل و تعامل شاهرخ افشار در مواجهه با فعالیت‌های نظامی احمد‌شاه درانی در خراسان

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 41-52
هدی سید حسین‌زاده

5.

سیاست ها و راهکارهای آل‌کرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 29-44
قاسم قریب؛ جواد عباسی

6.

مذهب در خراسانِ عصر سلجوقی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 50-67
علی رضا روحی

7.

مقایسه تطبیقی اقدامات دوگانه تیمور و شاهرخ در خراسان

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 167-178
تکتم یارمحمدی؛ جمشید نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب