1.

بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» درآیه 31 سوره ق

دوره 3، شماره 1، مهر 1393، صفحه 7-20
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا محققیان؛ ابوالفضل نصری

2.

حجیت مفاد فرازهای مستقل قرآن؛ رهیافتها و زمینهها (مطالعه موردی، آیه 189 بقره)

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 77-98
محمد علی مهدوی راد؛ روح الله شهیدی؛ عاطفه محمدزاده

3.

روششناسی علامه طباطبایی در بهرهگیری از سیاق در المیزان

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 66-87
فهیمه کلباسی اصفهانی؛ مصطفی میرسعید

4.

سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 86-100
سهیلا پیروزفر؛ فهیمه جمالی راد

5.

کارکرد قرائن سیاقی در تعریف و تنکیر واژه « بلد » در آیات متشابه لفظی سور بقره و ابراهیم

دوره 4، شماره 1، مهر 1394، صفحه 43-68
زهرا محققیان؛ اعظم پرچم؛ رضا شکرانی

6.

واکاوی ترجمه آیه 172 سوره اعراف بر اساس انسجام متنی و تحلیل واژگان

دوره 11، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 193-205
اباذر کافی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب