1.

اثر پرایمینگ دمائی در پاسخ به رونویسی ژن‌های حافظه‌ای تنش گرما در گیاهچه‌های کلزا

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 1-14
نوید طاهری فر؛ هنگامه طاهری

2.

ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 1-14
پگاه مرادی دزفولی؛ محمد صدقی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ بهرام علیزاده

3.

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ژنوتیپ‌های کلزا‎ ‎در شرایط کشت بافت و مزرعه

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 63-77
زینب چقاکبودی؛ مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی

4.

بررسی الگوی بیان ژن های چرخه بیوسنتز جیبرالیک اسید و براسینواستروئید دخیل در جوانه زنی و تقویت کننده رشد و نمو کلزا در پاسخ به عصاره جلبک قهوه ای (Ascophyllum nodosum)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1401، صفحه 35-51
سپیده چرخ انداز؛ کریم سرخه

5.

سنجش تناسب اراضی استان مازندران بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 67-80
محمد روشنعلی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهرداد ذاکری

6.

مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی میکروسپورها و باززایی گیاهچه‌ها در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 13-26
پیمان شریفی؛ احمد معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب