1.

ارائه ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد در بخش دولتی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد

دوره 11، شماره2 (پیاپی 42)، خرداد 1402، صفحه 117-132
رحمان اصفهانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ محمد طالاری

2.

بررسی تأثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر پیشرفت عملکرد شغلی (مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

دوره 8، شماره2(پیاپی 30)، مرداد 1400، صفحه 69-78
محمدسعید کیانی؛ لیلا نظری

3.

بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 59-70
محمدرضا ربیعی مندجین؛ سعید قلی زاده نرگسی

4.

تاثیر برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 31-38
مجید خرسندی فرد؛ حسن فهیم دوین؛ محمد رضا انجم شعاع

5.

تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، تیر 1395، صفحه 105-118
محمدرضا ادیب پور؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ حامد دهقانان

6.

تدوین الگوی نقش رسانه‌های اجتماعی در محیط کار بر پیامدهای شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، تیر 1402
علی کریمی؛ احدیه صادقی

7.

تعیین تاثیرآموزش و کارگروهی با نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری)

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 71-85
مرتضی مطهری؛ حبیب هنری؛ ندا حشمت؛ فرشته بریونی

8.

رابطه یادگیری سازمانی با رهبری تحولی مدیران و عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 25-36
وجیهه فلاحتی پایین دروازه؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت

9.

طراحی مدل روابط علی رفتار سیاسی با عملکرد شغلی و نقش میانجی های رهبری اخلاقی و ادراکات تبادل اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-87
محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی

10.

طراحی مدل مهارت های ارتباطی بازخورد شغلی ، قدرت منبع بازخورد و عزت دریافت کننده در بهبود عملکرد شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور

دوره 8، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 61-72
علی خاصه؛ اکرم اصفهانی نیا؛ سعید قربانی؛ حسن قره خانی؛ مونا رضایی

11.

طراحی و تدوین مدل ارتباطی تطابق در محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 33-42
محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

12.

کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 77-88
مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی

13.

نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، مهر 1393، صفحه 95-110
ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی؛ حمداله حبیبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب