1.

ارایه الگوی رفع چالش‌ها و تنگنا‌های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 141-156
حسین نورانی؛ اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد

2.

ارائه الگوی پیشنهادی کیفیّت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 165-174
علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه

3.

ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد)

دوره 7، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 129-142
محمدرضا حاجی قاسمی؛ مهدیه اژدری؛ فرشته شفیع نادری

4.

ارائه مدل حسابرسی عملکرد در سازمان‌های بخش عمومی ایران با رویکرد فازی

دوره 9، شماره 1، دی 1401، صفحه 183-222
محمدرضا مهربان پور؛ حسین علی‌پور لندی

5.

ارائه مدلی کاربردی جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه در بخش عمومی بر اساس نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 229-254
فرزاد کشاورز؛ بهرام برزگر؛ مصطفی قاسمی

6.

ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-144
جعفر باباجانی؛ جواد دوست جباریان

7.

استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 115-134
غریبه اسماعیلی کیا

8.

امکان سنجی قابلیت تعمیم طبقات صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 53-66
مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان

9.

تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری آنان در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده‌سازی آن در بخش عمومی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 39-54
غریبه اسماعیلی کیا؛ شیما علی بیگی

10.

رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 9-22
غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان؛ شاهرخ شهرابی

11.

شناسایی عوامل سازمانی جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی بخش عمومی کشور با رویکرد پدیدارشناسی و دیمتل

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 167-180
سنا اسفندیاری؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی

12.

شناسایی عوامل موثر بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد چندوجهی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 67-82
طیبه جمشیدی؛ غلامرضا سلیمانی امیری

13.

شناسایی مؤلفه‌های مداخله‌گر برون‌سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 255-276
صدیقه عزیزی؛ حسین جوکار

14.

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 79-92
محمد نظری پور

15.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی‌بر نقش هریک از بازیگران موثر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 83-100
محمد محمدی؛ فتاح شریف زاده؛ داود حسین پور؛ بهروز رضائی منش

16.

طراحی چارچوبی برای بهبود مدیریت منابع مالی خزانه‌داری کل‌ کشور

دوره 8، شماره 1، مهر 1400، صفحه 9-28
محسن برزوزاده زواره؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان

17.

مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش عمومی (صنعت نفت)

دوره 10، شماره 1، بهمن 1402
سارا رازانی؛ سید علی حسینی؛ آزاده مداحی

18.

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی‌داخلی در بخش عمومی: تجزیه و تحلیل کتاب‌سنجی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 193-210
بیتا مشایخی؛ میلاد سماوات؛ امین جهانگرد

19.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 31-42
کاوه قادریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب