1.

ارزیابی اثر مخارج تبلیغات بر تقاضا و سود محصولات صنعت نساجی و پوشاک ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 77-94
جواد هراتی؛ حامد پرنده

2.

برآورد خط فقر نسبی در مناطق شهری ایران کاربرد داده‌های پانل در سیستم مخارج خطی

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392، صفحه 60-43
ابوالفضل محمودی

3.

بررسی تأثیر آسیب‌پذیری اقتصادی بر توسعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

دوره 9، شماره 33، دی 1397، صفحه 141-156
مژگان معلمی

4.

بررسی تأثیر انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های فنی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن

دوره 10، شماره 40، مهر 1399، صفحه 54-35
نسیم مسعودی؛ نظر دهمرده؛ مرضیه اسفندیاری

5.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر شدت مصرف انرژی صنایع کارخانه ای ایران

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 29-48
علی اصغر سالم؛ حسین توکلیان؛ ستاره احمدی

6.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 5، مکرر دوم شماره 20، اسفند 1394، صفحه 70-57
حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

7.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 70-57
حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه

8.

سنجش اثر اینترنت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت همجمعی پانل

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 98-85
رضا نجارزاده؛ فرزاد رحیم‌زاده

9.

قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک‌آپ درون‌زا

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 114-95
فرهاد خدادادکاشی؛ محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ سمانه نورانی‌آزاد

10.

کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 22-9
بتول رفعت؛ سعیده بیک زاده

11.

کاربرد مدل پانل پویا در ارزیابی اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-72
نرگس مرادخانی؛ امیر جباری؛ شهلا حسنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب