1.

اثرات موتاژن EMS بر القاء جنین‌زایی میکروسپور و باززایی گیاهان هاپلوئید در کلزا (.Brassica napus L)

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 61-68
مریم توکلی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی

2.

ایجاد لاین های دابل‌هاپلویید کلزا (Brassica napus L) از طریق روش جنین زایی میکروسپور و ارزیابی قدرت ترکیب‌پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و عملکردی لاین ها

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 1-14
پگاه مرادی دزفولی؛ محمد صدقی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ بهرام علیزاده

3.

القای تقسیمات اسپوروفیتی و تشکیل ساختارهای رویانی در کشت میکروسپور گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 17-29
بهزاد احمدی؛ رسول اصغری ذکریا؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ ناصر زارع؛ پژمان آزادی

4.

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ژنوتیپ‌های کلزا‎ ‎در شرایط کشت بافت و مزرعه

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 63-77
زینب چقاکبودی؛ مهدی کاکایی؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی

5.

بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 73-83
مریم دهستانی اردکانی؛ محسن کافی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مهناز عروجلو

6.

بررسی برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و غذایی ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی حاصل از تنوع سوماکلونال در مقایسه با رقم والدی آن

دوره 11، شماره 35، آذر 1400، صفحه 47-61
اسحاقعلی بیاتی؛ مسعود گماریان؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مهدی چنگیزی؛ شهاب خاقانی

7.

بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 13-21
بهاره طایفه-افشاری؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مجتبی وهابزاده

8.

بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 53-61
عبدالرضا باقری؛ فرشته مشیری؛ سارا خسروی نیا

9.

بهینه‌سازی شرایط رشد ریشه‌های مویین گیاه Stevia rebaudiana Bertoni حاصل تلقیح Agrobacterium rhizogenes

دوره 10، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 15-29
رقیه شریف پور؛ محمد علی اعظمی؛ محمدباقر حسن‌پور اقدم

10.

بهینه سازی کال‌ زایی و باززایی دو رقم برنج ایندیکا (.Oryza sativa L) در شرایط فقدان پرولین جهت کاهش تغییرات ناخواسته بر acetyl-1-pyrroline-2 و سایر مواد موثر در عطر برنج

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 29-38
کیقباد کیکاوسی؛ الطاف حسین نداف؛ غلامرضا بخشی خانیکی

11.

تولید گیاهان هاپلوئید .Cucurbita pepo L از طریق القای بکرزایی توسط گردههای پرتوتابی شده با اشعه گاما

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 99-108
حامد ابراهیم زاده؛ محمود لطفی؛ شیوا عزیزی نیا؛ فرنگیس قنواتی

12.

ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 93-102
ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی

13.

طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی .Rosa damascena Mill

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 47-55
علی بوش؛ احمد معینی؛ حمید دهقانی؛ زهرا موحدی

14.

مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جنین‌زایی میکروسپورها و باززایی گیاهچه‌ها در کلزا (Brassica napus L.)

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 13-26
پیمان شریفی؛ احمد معینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب