1.

ارزیابی عوامل مؤثر در افزایش بازده انتقال ژن به Citrus aurantifolia L. به‌واسطه اگروباکتریوم و کاهش شیمری‌شدن شاخساره‌های تراریخته

دوره 10، شماره 32، اسفند 1399، صفحه 37-53
سعید سهیلی وند؛ امیر موسوی؛ محمدرضا صفرنژاد

2.

ارزیابی گیاه تراریخت کلزای بیان‌کننده پروتئین نوترکیب از زیر واحد B سم‌های STX2 و CTX باکتری‌های اشریشیا کلای و ویبریوکلرا

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 1-13
آتنا مظفری؛ روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ محیات جعفری؛ علی هاتف سلمانیان

3.

آنالیز عملکرد پیش‌بر مصنوعی SP-DD با استفاده از روش اگرواینجکشن در گیاه توتون

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 11-20
مرجان بحرآبادی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمدعلی ابراهیمی

4.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-47
مسعود قادری؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

5.

انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-32
مهسا بنایی؛ فروغ سنجریان؛ غلامرضا بخشی خانیکی

6.

بیان گذرای ژن در گیاهان و کاربردهای آن در کشاورزی مولکولی و شناسایی عملکرد ژن‌ها

دوره 8، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 65-79
کتایون زمانی

7.

بررسی افزایش میزان اسید اولئیک در گیاه گلرنگ با استفاده از تغییرات در ژن Fatty Acid Desaturase-2 پس از به کارگیری روش CRISPR-Cas9

دوره 12، شماره 39، آذر 1401، صفحه 69-83
محمدامین نیسی؛ مطهره محسن پور؛ حسن رهنما

8.

بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-85
سمیرا شهبازی؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علیزاده

9.

تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک‌اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-76
سارا کبیرنتاج؛ الناز قطبی راوندی؛ فرخنده رضانژاد؛ بهزاد شاهین کلیبر

10.

ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza sativa L. var. indica) با استفاده از روش In planta

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 49-62
صدیقه نصررمزی؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی؛ جعفر اصغری

11.

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 149-156
ناهید رعناییان؛ علیرضا عباسی؛ حسن زینالی خانقاه

12.

تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 1-9
حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری

13.

ساخت و بررسی کارآیی ناقل بیانی گیاهی pBI105، با هدف سهولت همسانه سازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 59-69
کسری اصفهانی؛ علی هاتف سلمانیان

14.

شناسایی و مطالعه ژن DRO1 در برنج رقم هاشمی و انتقال همزمان آن با ژن OsCKX4 به‌منظور مهندسی ریشه

دوره 11، شماره 36، اسفند 1400، صفحه 49-62
زهرا قربانزاده؛ مهربانو کاظمی‌الموتی؛ لیلا پورهنگ؛ سید محمد موسوی پاکزاد؛ الهه معتمد؛ مونا ماپار؛ علی اکبر عبادی؛ محمدرضا غفاری؛ قاسم حسینی سالکده؛ بهزاد قره‌یاضی؛ مطهره محسن پور

15.

طراحی و ساخت سازه دو ژنی حاوی ژن EPSPS و 11 kDa delta zein به منظور تراریختی سویا با هدف بهبود محتوی متیونین و تحمل به علف‌کش گلایفوسیت

دوره 9، شماره 27، آذر 1398، صفحه 69-77
الهام صبوری رباط؛ محمود سلوکی؛ علی اکبر حبشی؛ مطهره محسن پور؛ عباسعلی امام جمعه

16.

فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-6 در گیاه Arabidopsis thliana

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 67-78
امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان

17.

فناوری هوش‌ مصنوعی در کشاورزی؛ چشم‌انداز، کاربردها و چالش‌ها

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 15-29
سید مجتبی خیام نکویی؛ محمد رضا غفاری؛ محسن مردی؛ زهرا قربان زاده؛ رسمیه حمید؛ مهرشاد زین العابدینی

18.

کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 43-52
علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول

19.

مهندسی ژنتیک ژنوم هسته‌ای گیاه برای اختصاصی کردن بیان ژن در کلروپلاست با طراحی و تراریزش سیگما فاکتور هیبرید

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 35-48
مطهره محسن پور؛ مسعود توحیدفر

20.

همسانه سازی پیشبر 2A11 گیاه گوجه فرنگی و بررسی بیان موقت با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 77-85
ناهید احمدی؛ حسن رهنما

21.

ویرایش ژنوم در راستای تغییر رنگ گل با استفاده از تکنولوژی کریسپر

دوره 8، شماره 21، خرداد 1397، صفحه 71-79
معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب