1.

ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

دوره 7، شماره 19، آبان 1396، صفحه 51-63
محمد امین الماسی؛ گلاویژ الماسی

2.

ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن های خانه دار در برهمکنش گندم با بیمارگر Mycosphaerella graminicola با روش Reverse northern dot blot

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 1-10
جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

3.

استخراج مستقیم و خالص سازی DNA کل از جامعه میکروبی خاک و ردیابی مولکولی فرم‌های اختصاصی بیمارگر خاکزاد Fusarium oxysporum عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 55-66
محمد علی ابراهیمی؛ شیوا اله‌یار پارسا؛ سعیده پیرایش

4.

استفاده ازتکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-12
محمدرضا صفرنژاد؛ مرضیه بصیرت؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حسین صفرپور؛ سعید نظری؛ سید باقر محمودی؛ سعید عطایی کچویی

5.

استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 13-23
مرتضی آبکار؛ فروغ سنجریان؛ امیر موسوی

6.

افزایش فعالیت ژن کیتیناز قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از جهش القایی ناشی از پرتو گاما

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 33-40
سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری؛ سید مهیار میرمجلسی؛ مهسا کریمی

7.

آنالیز شبکه هم‌بیانی ترانسکریپتوم لوبیا به منظور شناسایی ماژول‌ها و ژن‌های هاب درگیر در مقاومت به کنه تارتن دولکه‌ای

دوره 11، شماره 38، شهریور 1401، صفحه 61-74
فاطمه محمدی؛ ابوذر سورنی؛ رحیم مهرابی

8.

آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo

دوره 4، شماره 7، مهر 1393، صفحه 35-47
صهبا طوسی؛ فرهاد شکوهی فر؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ عبدالرضا باقری

9.

انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 25-32
مهسا بنایی؛ فروغ سنجریان؛ غلامرضا بخشی خانیکی

10.

بیان افتراقی ژن‌های HSP90 و AGO1 و AGO4 گوجه فرنگی در مواجهه با ویروس موزاییک خیار

دوره 10، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 31-42
ندا اصغری؛ داود کولیوند؛ امید عینی

11.

بررسی الگوی بیان ژن کد کننده آنزیم S-Like RNase در مقابله با برخی بیماری‌های قارچی در گندم نان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 85-92
معصومه حبیبی؛ اسدالله آبیار فینی؛ ندا میرآخورلی؛ محسن مردی

12.

بررسی بیان ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز در گندم تیمار شده با اسیدسالیسیلیک و باکتری Pseudomonas flourescens در برهمکنش با قارچ عامل سوختگی برگ گندم

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 1-12
الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

13.

بررسی حضور جایگاه‌های ژنی مقاومت به بیماری زنگ زرد و زنگ سیاه (ساقه) در لاین‌های دابل هاپلویید گندم نان با استفاده از نشانگرهای مولکولی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 41-56
فرشاد بختیار؛ عزت الله فرشادفر؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ حبیب الله قزوینی؛ فرزاد افشاری

14.

بررسی و آنالیز ژن‌های پاسخگو به پاتوژن‌ها در سیب‌زمینی ‏

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 1-15
عباس سعیدی؛ زهرا حاجی برات؛ احمد موسی پور گرجی؛ رحیم احمدوند

15.

تأثیر کاربرد سالیسیلیک‌اسید در القاء مقاومت گندم به بیماری سپتوریای برگی (STB) با عامل Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 43-54
آزاده قانعی؛ ناصر صفایی؛ رحیم مهرابی؛ فروغ سنجریان

16.

تاثیر همزیستی قارچ مایکوریز Rhizoglomus irregulare بر کاهش شدت آلودگی گیاه گوجه فرنگی به ویروس کوتولگی بوته با تاکید بر بیان ژن‌های دخیل در متیلاسیون

دوره 10، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 43-55
ندا خوش خطی؛ امید عینی؛ داود کولیوند

17.

تحریک پاسخ‌های دفاعی گیاه Phaseolus vulgaris به Rhizoctonia solani با استفاده از قارچ‌کش بیولوژیک

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 65-79
زهرا رضالو؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری

18.

تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 119-131
فاطمه حسینی؛ رضا پوررحیم؛ مژده ملکی؛ شیرین فرزادفر

19.

تغییر همزمان اسیدآمینه های Trp258 به Cys و His259 به Tyr در پروتئین ریبوزومی L3 در جهت افزایش تحمل به توکسین DON در گیاه تراریخت توتون

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 85-95
سمیرا شهباری؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ عزیزاله علی زاده

20.

ردیابی مولکولی ویروس‌های زردی رگبرگ خیار و کوتولگی زرد کدوئیان در جنوب شرق ایران و آنالیز ژنتیکی جدایه از CVYV

دوره 9، شماره 27، آذر 1398، صفحه 29-40
زهرا صادقی؛ سعید نصرالله نژاد؛ میلاد لگزیان؛ سید اسماعیل رضوی؛ مجید جعفری

21.

ردیابی ‎و تفکیک دو عارضه اختلال و عدم غلاف‌بندی سویا در مزارع استان‌های گلستان و ‏مازندران

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 49-60
سون آی بغدادی؛ عبدالحسین طاهری؛ سعید نصرالله نژاد؛ فرزاد علی رمجی؛ لیلا فهمیده

22.

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 73-84
محمد امین الماسی

23.

شناسایی نشانگرهای CBDP و SCoT مرتبط با بیماری‌های زنگ‌برگی، سفیدک پودری و لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‎های گندم بهاره

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 79-96
بهزاد نعیمی نظام آباد؛ فاختک طلیعی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ معصومه خیرگو

24.

شناسایی نوروپپتید‌‌های خانواده آلاتواستاتین و گیرنده‌های نوروپپتیدی آن در سن گندم (Eurygaster integriceps) با استفاده از راهکار کاوش ترانسکریپتوم

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 1-14
مهربانو کاظمی الموتی؛ محمد مجدی؛ قاسم حسینی سالکده؛ محمدرضا غفاری

25.

مطالعه تأثیر القاگرهای اسید سالیسیلیک و اسید آزلائیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مولکولی در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی در Cucumis sativus L.

دوره 10، شماره 32، اسفند 1399، صفحه 1-15
هانیه عابدین پور؛ ناد علی بابائیان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر؛ قربانعلی نعمت زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب