علی نژاد طیبی, کاووس, حسینی امینی, حسن. (1394). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(4), 123-125.
کاووس علی نژاد طیبی; حسن حسینی امینی. "ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, 4, 1394, 123-125.
علی نژاد طیبی, کاووس, حسینی امینی, حسن. (1394). 'ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(4), pp. 123-125.
علی نژاد طیبی, کاووس, حسینی امینی, حسن. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1394; 2(4): 123-125.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب