. (1392). بررسی و تببین نقش سرمایة روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی ایران(. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), 36-23.
. "بررسی و تببین نقش سرمایة روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی ایران(". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره 2 (پیاپی 2), 1392, 36-23.
. (1392). 'بررسی و تببین نقش سرمایة روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی ایران(', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره 2 (پیاپی 2)), pp. 36-23.
. بررسی و تببین نقش سرمایة روان‌شناختی در پیامدهای سازمانی (مورد مطالعه: سازمانهای دولتی ایران(. فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(شماره 2 (پیاپی 2)): 36-23.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب