. (1392). روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92), 129-146.
. "روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق)". فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1, شماره دوم-بهار و تابستان 92, 1392, 129-146.
. (1392). 'روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق)', فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92), pp. 129-146.
. روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق). فصلنامه علمی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1392; 1(شماره دوم-بهار و تابستان 92): 129-146.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب